Menu

Særlig sensitive barn og ADHD

Sara Jimenez har skrevet bachelor oppgave i spesialpedagogikk på Høyskolen i Telemark. I sin oppgaven har hun vært spesielt opptatt av høysensitivitet og ADHD hos barn. Hennes problemstilling tar for seg hva høysensitivitet er og hva som kjennetegner dette karaktertrekket.
Den tar også for seg hvilke miljøfaktorer som synes å være særlig kritiske med tanke på de sensitive barnas atferd, og hvorvidt de høysensitive barnas atferd kan forveksles med diagnosekriteriene til ADHD.
Fremgangsmåten i undersøkelsen er en kvalitativ studie og dataene bygger blant annet på intervju med to fagpersoner fra faggruppen for særlig sensitive barn. Hun har også brukt forskningslitteratur av kliniske eksperter, samt egne erfaringer som mor til et barn med mange likhetstrekk med høysensitivitet.
Hun har sett nærmere på kritiske faktorer i miljøet som kan påvirke de høysensitive barnas atferd. På grunn av et overstimulerende miljø kan disse barna ha utfordringer med blant annet konsentrasjon, da de blir forstyrret av all stimuli rundt seg. Men er det barnet som har utfordringer, eller er det faktorer i miljøet som skaper disse utfordringene?

Gjennom å se på barn som befinner seg i sin flytsone vil Sara Jimenez vise hva man kan gjøre for å redusere disse utfordringene. Hun skriver at i sin innledning at dette krever at fagpersonene rundt barna har kunnskap om høysensitive barn. Hvis fagpersoner ikke har riktig kompetanse for å møte de høysensitive barna, kan det da like gjerne være pedagogikken som har utfordringer? Gjennom tilpasset opplæring vil vi kunne styrke de høysensitive barnas selvfølelse slik at de får mulighet til å oppleve mestring. Dette stiller krav til den pedagogiske tilretteleggingen i skolen. Alle elever har rett til et tilpasset arbeidsmiljø. Men hvis vi ikke tilpasser arbeidsmiljøet til de høysensitive barna, kan da et støyende og stimulerende miljø i skolen fremstille et sensitivt barn som et barn som lider av ADHD?

Problemstillingene i oppgaven er:

  • Hva er høysensitivitet, og hva kjennetegner dette karaktertrekket?
  • Hvilke miljøfaktorer synes å være særlig kritiske med tanke på de sensitive barnas atferd?
  • Kan de høysensitive barnas atferd forveksles med diagnosekriteriene til ADHD?

Det første spørsmålet tilnærmes hovedsakelig med en gjennomgang av forskningsresultater og litteratur på dette området, samt gjennom intervju med fagpersoner på dette feltet.
I tilnærmingen til det andre spørsmålet bruker hun både intervju samt egne erfaringer som mor til et barn som er under utredning for ADHD, men som har mange likhetstrekk med karaktertrekket høysensitivitet. Denne erfaringen har gjort henne oppmerksom på, og kritisk til mye av tenkningen rundt det samfunnet stempler som "problematferd". Utfordringer i forhold til atferd knyttes til noe som utelukkende har sin årsak i barnet alene, men man kan like gjerne spørre om det er miljøet rundt barnet som skaper utfordringene.

Les den interessante oppgaven ved å klikke på linken under her:

Bacheloroppgave-Det-sensitive-barnet-bak-atferden.pdf